Boedel

Vroeg of laat krijgen wij er allemaal door het overlijden van onze bloed- en/of aanverwanten direct of indirect met de term boedel te maken.

Het woord “boedel” is geen juridische term. De juridische term van boedel is “nalatenschap”. De boedel of nalatenschap is het vermogen van de erflater. 

  • Erflater: is degene die is overleden
  • Het vermogen kan omvatten alle goederen, gelden, schulden, rechten en verplichtingen van de erflater. Het vermogen van de erflater wordt ook wel boedel of nalatenschap genoemd.

Onverdeelde boedel wil dus zeggen dat de boedel (nog) niet is verdeeld onder de erfgenamen van de erflater oftewel overledene.

Erfgenamen

Hoe weet u als u erfgenaam bent? 

  • Erfgenamen: zijn zij die krachtens de wet of een testament tot de nalatenschap worden geroepen.

Indien uw naaste bloedverwante is overleden dan kunt u informeren bij de notaris of er een testament is opgemaakt of u al dan niet erfgenaam bent die recht heeft op de nalatenschap/boedel.

De notaris zal vervolgens een VERKLARING VAN ERFRECHT opmaken.

Voor het opmaken van een Verklaring van Erfrecht zal u de volgende bescheiden nodig hebben:

  1. overlijdensakte van de erflater ;
  2. een stamboom ( voor informatie wordt verwezen naar de website van CBB voor het aanvragen van een stamboom http://cbb.gov.sr/diensten/stamboom)

Er wordt vervolgens een testamentair onderzoek verricht bij de Procureur Generaal in Suriname. Aan de hand van de uitkomst van dit testamentair onderzoek en gegevens van de Burgerlijke stand wordt dan door de notaris de Verklaring Van Erfrecht opgesteld.

In de verklaring van erfrecht staan derhalve alle namen van de erfgenamen van de overledene die recht hebben op de nalatenschap.

Scheiding en deling

Nadat het vaststaat wie de erfgenamen/gerechtigden zijn en voor welk aandeel onverdeeld in de nalatenschap van de erflater, kunnen de erfgenamen overgaan tot scheiding en deling van de nalatenschap m.a.w. verdeling van de nalatenschap, ookwel genoemd: “BOEDELSCHEIDING”.

Vordering scheiding en deling

Welke stappen kunt u ondernemen indien niet alle erfgenamen mee willen werken of  het niet eens zijn over de waarde van de onroerende goederen, welke deel uitmaken van de nalatenschap van de erflater?

Ingeval erfgenamen onderling geen overeenstemming kunnen bereiken over de verdeling of geen van hen instaat zijn de overige erfgenamen uit te kopen, kunnen zij de Kantonrechter adiëren

Het Surinaams Burgerlijk Wetboek (SBW) stelt in artikel 1093 dat niemand verplicht is om in een onverdeelde boedel te blijven. Dat wil zeggen dat de erfgenamen het recht hebben om hun aandeel uit de boedel te vorderen bij de kantonrechter. 

De kantonrechter zal, nadat hij de erfgenamen en eventuele deskundige heeft gehoord, een beslissing nemen.

Ten einde het proces van scheiding en deling te starten bij de kantonrechter zijn de volgende stukken nodig:

  • overlijdensakte van de erflater
  • uittreksels uit het bevolkingsregister van CBB van de erfgenamen/familieboek
  • de verklaring van erfrecht
  • inlichtingenstaat
  • hypothecaire uittreksels ingeval van onroerend goed(eren).

De vordering tot veroordeling van de erfgenamen tot scheiding en deling  kan minimaal 3 maanden duren afhankelijk van de complexiteit van het geheel.

Wat kan JHS voor u betekenen bij boedelkwesties?

Voor de vordering van scheiding en deling dient u eerst een advocaat in de arm te nemen die vervolgens de vordering tot scheiding en deling namens u als erfgenaam/ erfgenamen zal instellen bij de kantonrechter. 

Wij van JHS hebben in ons team een jurist die gespecialiseerd is in boedelscheidingen en het bemiddelen van (complexe) boedelkwesties.

Heeft u te maken met een boedelscheiding? Of heeft u specifieke vragen over uw situatie? 

Laat u bijstaan door onze boedel-specialist.

Gratis eerste juridisch advies?

Neem contact op met Juridische Hulp Suriname. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Over ons

JHS is een online Juridische Hulpverlenende instantie gevestigd in Suriname. JHS biedt juridische hulp aan alle rechtzoekende in geheel Suriname